Spalio 16 dieną mūsų mokykloje lankėsi Nacionalinio sveikatingumo instituto mokslų projektų vadovas, biomedicinos mokslų daktaras, dėstytojas Artūras Sujeta. Jis 7-8 klasių mosleivius supažindino su šiuolaikinės mitybos mokslais, lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir jų prevencija.

Dėstytojas įtikino moksleivius, kad mitybą reikia derinti su fiziniu aktyvumu.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 20201016_094627-1024x768.jpg

Vadovaujantis Šiaulių r. savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T – 139 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Naisių mokyklą“, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  Šiaulių r. Naisių mokykla tampa Meškuičių gimnazijos skyriumi ir

2020-2021 m.m. formuojama ikimokyklinė – priešmokyklinė grupė 2-6 metų vaikams (10,5 val.) ir 1-8 klasės.

 

KVIEČIAME MOKYTIS MŪSŲ MOKYKLOJE!!!!

 Mūsų mokykloje:

 • teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinį bei pirmos pakopos pagrindinis ugdymas (5-8 kl.);
 • ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui;
 • nedidelės klasės, tad dėmesys kiekvienam vaikui;
 • mokykloje dirba kūrybiški, atsakingi ir savo darbą mylintys mokytojai;
 • daug dėmesio skiriama IKT panaudojimui. Mokykloje vyksta integruotos pradinių klasių ir IKT pamokos, mokantis įvairių dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir t.t.;
 • visų dalykų žinias mokiniai gali gilinti mokomųjų dalykų trumpalaikėse konsultacijose: ruošiami mokiniai olimpiadoms, konkursams, teikiamos individualios konsultacijos, turintiems mokymosi sunkumų;
 • mokiniai atvežami ir parvežami mokyklos transportu;
 • mokykloje veiks nemokama Prailgintos dienos grupė, kurioje vaikai atliks ne tik namų darbų užduotis, bet ir ugdys kūrybinius gebėjimus, bus sudaromos sąlygas saviraiškai neformaliajame ugdyme: Žemaitukų žirgyno ir  literatūrinio muziejaus lankymas, Naisių kaimo edukacinių erdvių naudojimas, sportinė veikla;
 • mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

 

 Raštinės darbo laikas:
• pirmadieniais – penktadieniais 8.00–14.00 val.,
 Papildomos informacijos teiraukitės telefonais:
• (8-41) 386035 – mokyklos raštinė,
• +37062091308 – mokyklos direktorius,

 Mokyklos el. pašto adresas:

naisiumokykla@gmail.com

Mokyklos internetinė svetainė :

https://www.naisiai.siauliai.lm.lt/

 

 

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Šiaulių r. Naisių mokyklos patvirtinta mokinių priėmimo tvarka. Prašymo forma pridedama:  http://www.naisiai.siauliai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/07/prasym.priimti-i-mokykla.doc

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

Šiaulių r. Naisių mokyklos direktoriaus

2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-35

 

 

 

ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO,

PRIJUNGIANT PRIE ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 • SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šiaulių Naisių mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinės įstaigos, kurios steigėja ir savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. Naisių mokyklos – reorganizavimą, prijungiant prie Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos ir tampant Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyriumi.
 2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 5 ir 21 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“.

 

 • SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS

 

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Naisių mokykla:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. įstaigos buveinė – Plento g. 16, Naisių kaimas, Šiaulių rajonas;

3.1.3. įstaigos kodas – 190076486;

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, įregistruota 1994-10-13;

3.2. reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

3.2.1. įstaigos pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių gimnazija:

3.2.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.3. įstaigos buveinė – Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių rajonas;

3.2.4. įstaigos kodas – 1900582780;

3.2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

 

 • SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PAGRINDIMAS IR PO
REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS
ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

 1. Šiaulių r. Naisių mokykla (reorganizuojama biudžetinė įstaiga) prijungimo būdu prie Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos (reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga).
 2. Šiaulių r. Naisių mokykla 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius.
 3. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija (Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r.) su Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyriumi (Plento g. 16, Naisių kaimas, Šiaulių rajonas) tęs veiklą.
 4. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo.
 5. Reorganizavimas vykdomas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-139 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Naisių mokyklą“.
 6. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybė, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos.

 

 • SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

 

 1. Po reorganizavimo baigiasi Šiaulių r. Naisių mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Šiaulių r. Meškuičių gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
 2. Šiaulių r. Naisių mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 3. Šiaulių r. Naisių mokyklos direktorius atlieka šiuos darbus:

12.1 vieną kartą viešai paskelbia apie reorganizavimo sąlygų parengimą savo įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d.;

12.2. pateikia Juridinių asmenų registrui reorganizavimo sąlygų aprašą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną;

12.3. iki 2020 m. balandžio 30 d. raštu praneša visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą;

12.4. iki 2020 m. gegužės 15 d. organizuoja įstaigoje darbuotojų susirinkimą ir informuoja darbuotojus apie įstaigos reorganizavimą;

12.5. iki 2020 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka praneša mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie numatomą reorganizavimą;

12.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Šiaulių r. Naisių mokykloje dirbančius darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir atlieka visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus;

12.7. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamąjį turtą turi grąžinti Šiaulių rajono savivaldybei, atlikti įstaigos turto inventorizaciją bei perduoti materialųjį ir nematerialųjį turtą, nebaigtus spręsti reikalus pagal perdavimo ir priėmimo aktus Šiaulių r. Meškuičių gimnazijai, o dokumentus – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriui;

12.8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas procedūras.

 1. Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorius atlieka šiuos darbus:

13.1. aprašą vieną kartą viešai paskelbia Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos interneto svetainėje iki 2020 m. balandžio 30 d.;

13.2. iki 2020 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka praneša mokiniams, mokinių ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie numatomą reorganizavimą;

13.3. parengia Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos nuostatų projektą iki 2020 m. gegužės 12 d. ir teikia jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.

 • SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Naisių mokyklos ir Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos vadovai:

14.1. užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą;

14.2. įpareigojami užtikrinti minimalias reorganizavimo sąnaudas, vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumą, sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigų veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos.

 1. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

______________